Адыгей республикэм мурад ищIащ кхъуей «Адыгейский» жыхуиIэр яхъумэныу, жиIащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм. Нэхъ цIэрыIуэ дыдэу республикэм иIэ шхыныгъуэр, цIыху гъуэзэджэхэм зэрыжаIэмкIэ хъумэн хуейщ.

Куэд темыкIыу наIуэ хъунущ Iуэхугъуэр, сыту жыпIэмэ кхъуей зыгъэхьэзыр предприятиехэр нэхъыбэ хъууэрэ макIуэ, ауэ кхъуейм и щIыкIэмрэ и IэфIагъымрэ нэхъыфI хъукъым. НобэкIэ цIыху гъуэзэджэ гупым зэхуахьэс тхылъ зыхуэныкъуэнухэр кхъуейр яхъумэным папщIэ.

Адыгей республикэм заводи-8-й щолажьэ кхъуей ягъавэу. Республикэм и кIуэцIым заводхэм пэмыщIыу мэлажьэ, икIи кхъуей Iуэхум хэтхэщ Iэщ-былым зезыхуэ сатуущIэхэр. Кхъуей «Адыгейский» зи цIэр Урысей псом зэбгыраш икIи тыкуэнхэм щащэ. Куэд темыкIыу хамэ къэралхэм щащэу щIадзэнущ адыгэ кхъуейр.

Гъэ къэс кхъуей зыщI заводхэм я хэхъуэр нэхъыбэ хъууэрэ макIуэ. Мы гъэм и кIуэцIым 7,5 тонным нэс  адыгэ кхъуейуэ ягъэхьэзыращ. Абы къикIыр зыщ - гъэ блэкIам нэхърэ нэхъыбэ зэращIар тоннитIкIэ.

Адыгэ кхъуейм и щIыкIэр куэд щIащ зэрызэтеувэрэ. Адыгей республикэм илъэс ещанэ хъуауэ йокIуэкI адыгэ кхъуей здыщагъэлъагъуэ фестиваль. А псом къикIыр зыщ - «Адыгейский» жыхуиIэ кхъуейр зэрыцIэрыIуэр Адыгей республикэм къыщымынауэ, атIэ зэры къэралыу. Адыгэ кхъуейр IэфI къудейкъым, атIэ хуабжьыу кIэлъыплъащ цIыхухэр и щIыкIэр зимыхъуэжыным папщIэ.