Адыгей республикэм и унафэщI ТхьэкIушынэ Аслъэн хуэзащ Краснодар краймрэ Адыгеимрэ я молэщIэ Къардэн Аскэрбий.

ЗэIущIэм хэтащ Адыгей республикэм и премьер-министр Кумпилов Мурат. Зэрагъэзэхуащ зэхуэсахэм упщIэ зыбжанэ, теухуауэ мусульмэным и духовнэ управленэр унафэ зыухуэхэм зэрызэдэлэжьэн щIыкIэр.

«Дэ дыхуейщ дылъагъуныу мусульмэн духовнэ управленэм и лэжьыгъэр, гурыIуэгъуэ я зэхуакум дэлъыныу догугъэ унафэ зыухуэхэмрэ, пэмыщI динхэм я унафэщIхэмрэ. Дегугъун хуейщ дунейр гъэбыдэным икIи зэгурыIуэныгъэм дынэсыныу», - жиIащ ТхьэкIущынэ Аслъэн, абы къинэмыщIыу унафэщIым къыхигъэщащ зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуныу Адыгей республикэм и кIуэцIым ит мэжджытхэм.

Кумпилов Мурат молэщIэр щигъэгъуэзащ нобэкIэ мусульмэнхэм я гу къеуэ Iуэхугъуэхэр. Абы пэмыщIыу ахэр зэчэнджэщахэщ гузэтемыхуэ зыбжанэр гъэузэхуа зэрыхъунум мусульмэн диным и кIуэцIым.

Къардэн Аскэрбий жиIащ, гу лъитэныу республикэм и унафэщIым къыжриIахэр, икIи зэрыхузэфIэкIкIэ мусульмэн Iуэхур игъэкIуэтэныу. Аскэрбий къыхигъэщащ, и гъусэу ДУМым къыздиша молэхэр хуабжьу мусульмэн диным зэрыщыгъуазэр икIи куэд щIауэ зэрызэдэлажьэхэр.

«Ди лэжьыгъэр теухуауэ щытынущ республикэмрэ краймрэ я мусульмэн диныр гъэбыдэным икIи къэхъу зэраныщIагъэхэм кIэ етыным», - жиIащ Къардэн Аскэрбий.