Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и деж щIэинышхуэ иIэу къызэIуахащ мазэ зыбжанэкIэ ящIа лъэмыж щэджащэ Псыжь и щхьэкIэ къытетыу, къиIуэхуащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм. Куэдрэ ежьащ цIыхухэр лъэмыжыр зэIуахыху, сыту жыпIэмэ абы и пэкIэ лъэмыж щыIар хуабжьыу шынагъуэт.

Лъэмыжыр къыщызэIуах зэманым КъЧР-ым и федеральнэ гъуэгухэм и нэхъыщхьэм и къуэдзэ  Уэз Анатолэ жиIащ, лъэмыжым пролетыу 10 зэриIэр, абы къинэмыщIауэ лъэмыжыр зыIыгъ столбэхэр метрэ 30-м нос. Фундаментым и IыгъыпIэхэр метрэ 15-м нос.

Лъэмыжыр къыщызэIуахым щыгъуэ хэта цIыхухэр япэ дыдэу ирижащ лъэмыжыщIэм.