ЩIышылэ мазэм и 4-м пансионат «Теберда»-м деж екIуэкIащ соревнование спортымрэ узыншагъэмрэ теухуауэ. Мероприятиер зыгъэхьэзырар Урысей Федерацэм и спортивнэ министерствэращ. Зэхьэзэхуэм хэтахэр КъЧР-м и министерствэ зыбжанэм щылажьэхэмрэ ахэм я сабийхэмрэ.

Зэхуэсахэм захуигъазэри псалъэ жиIащ Урысей Федерацэм и социальнэ департаментым и нэхъыщхьэ Чесноков Артем, КъЧР-м и вице-премьер Уэз Мурат, КъЧР-м и министр спорта Чотчаев Расул.

«Фи республикэм хуабжьу зеужь, еуэ къэскIэ зэтрагъэувэ спортивнэ объект зыбжанэ. Спорткомплексхэр къыщызэIуфхкIэ къыфхуеблэгъэнущ цIыху лэжьэну зыхуей къуом», - жиIащ Урысей Федерацэм и социальнэ департаментым и нэхъыщхьэ Чесноков Артем.

Псалъэ жаIа нэужь зэхьэзэхуэхэр щIидзащ. ЦIыкIухэри инхэри я ныбжьыр ящыгъупщэжауэ зэдэджэгухэт. Зэхьэзэхуэхэр зыгъэхьэзырахэм къагупсысащ эстафета зэхуэмыдэ зыбжанэ - IэжьэкIэ къешэкIын, кIапсэшхуэ зэпекъун. Шынэ зи нэгу щIэмылъхэм туристическэ гъуэгумкIэ ирикIуащ. Нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу къагупсыса зэхьэзэхуэр: «Хэт хъыршын нэхъ псынщIэу зышхын?»

Зэхьэзэхуэхэр иуха нэужь текIуахэм захуигъазэри  яхъуэхъуащ КъЧР-м и председатель правительствэ Къардэн Мурат. Мурат къыхигъэщащ дэтхэнэ джэгуакIуэри  нэжэгужэу зэрыхэтар зэхьэзэхуэм. Дэтхэнэми къыратащ дипломрэ грамотэрэ, и ныкъуэми къахьащ саугъэт лъапIэ. ТекIуам и кубокыр къэзыхьар КъЧР-м и къэхутэныгъэрэ щIэныгъэрэ зезыхуэ министерствэм.

Тыгъэхэр ягуэша нэужь зэхьэзэхуэм хэтахэр ирагъэблэгъащ Iэнэм, ар здэщыIэтэр Тебэрды къалэм щыIэ форелевэ хозяйствэм и деж. Абдеж дыдэм къызэхуэсахэм уэрэд къыжраIащ КъЧР-м и уэрэджыIэ цIэрыIуэхэм. Пшыхьыр иухащ фейерверк гъэщIэгъуэнкIэ.