Адыгей республикэм и унафэщI ТхьакIушынэ Аслъэн хуагъэкIуащ къэрал къулыкъу зезыхуэ щIэунщIэныгъэ 20I4 гъэм Сочы деж екIуэкIыну Олимпиадэм къыщызэIуахкIэ республикэм и лъэпкъ ансамблхэр хэтыныу, жиIащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

Адыгейм и артистхэм хуагъэкIуащ къэрал къулыкъу зезыхуэ къегъэблагъэныгъэ 2014 гъэм Сочы деж екIуэкIыну Олимпиадэм къыщызэIуахкIэ хэтынэхэу, къиIуэхуащ Адыгей республикэм и унафэщIым и пресс-службэм. Нахуэ зэрыхъуащи апхуэдэ къабзэу къегъэблагъэныгъэ къыIэрыхьащ Краснодарскэ крайм и унафэщIым - Ткачев Александр.

Олимпиадэм и зэIухыныгъэ, зэхуэщIыныгъэ зезыхуэ агенствэм къиIуэхуащ зэхьэзэхуэм цIыху минитIрэ ныкъуэрэ зэрыхэтынур - акробатыу - 980, гимнастхэу - 200, адрей псори Театр инымрэ, Мариинкэрэ щылажьэ къэфакIуэхэращ.

Специалистхэм зэрыжаIэмкIэ, апхуэдиз артист зыхэт зэхьэзэхуэр гъэщIэгъуэн дыдэ хъун хуейщ, сыту жыпIэмэ Лондон деж Олимпиадэм щекIуэкIам артистыу щыIар миным тIэкIукIэ блэкIыу арат.