Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм икIыу Берлин деж екIуэкI дунейпсо выставкэм кIуахэщ гуп ин Къанокъуэ Арсен я нэхъыжьыу. «Зеленая неделя» выставкэм и деж ягъэлъэгъуэнущ агропроект лъэщхэр миллиардиплI иуасэу, жиIащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм. ХьэщIэ лъапIэхэу выставкэм къекIуэлIахэр Германием и канцлер Ангела Меркель, Германием и потребительхэм я хуитыныгъэр зыхъумэм и министерствэм и унафэщI Ильзе Айгнер.

Берлин деж екIуэкI гъэлъэгъуэныгъэ ин дыдэм хэтынущ къэрал 67 нэс, абыхэм яхэтынущ Урысейри.

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэр хохьэ Урысейм здиша  гуп иным. Ахэм ягъэлъэгъуэнэ хуейщ мэкъумэшым деж, шхын гъэхьэзырыным, зэхэгъэкIыныгъэ промышленностхэм щагъэзащIэ Iуэхухэр.

Агропромышленнэ выставкэ щэджащэм КъБР-м игъэлъэгъуэнущ республикэм нэхъ ин дыдэу предприятэу иIэм я щIэныгъэхэр - апхуэдэу 11 АПК иIэщ. Завод зи гугъу ящIхэр зытегъэпсыхьар IэфIыгъэкIэ къыщIэгъэкIынхэм, шэ хэкIыр, псы IэфIыр, псы къабзэр, дагъэ хэкIыр, мыIэрысэр.

КъБР-м и мэкъумэшыщIэ Iуэхухэр зезыхуэ министерствэм и унафэщI Къэздэхъу Альберт жиIащ , я хэтыныгъэр мыпхуэдэ выставкэ щэджащэхэм зэры къабылыр республикэм и мэкъумэшыщIэ Iуэхухэр дэгъэкIуейнымкIэ, я ерыскъыхэр дунейпсо лъэгапIэм тегъэувэнымкIэ.

КъБР-р илъэс етхуанэ хъуауэ хэтщ Берлин деж екIуэкI выставкэ «Тхьэмахуэ удзыфэ» жыхуиIэм. Выставкэм хэтыхункIэ республикэр дэлажьэу щIидзащ итальянскэ лъэныкъуэм теплицэ инхэр зэзыгъэзахуэм. КъыщыгъакI иджы республикэм пIэтрэжанрэ нащэрэ.

КъБР-м и пресс-службэм къызэриIуэхуамкIэ  мы зэм екIуэкI выставкэм Къэбэрдейм и мурадщ хамэ къаралхэм щыщ инвесторхэр къигъэгъунэгъунэу.

Дунейпсо агропромышленнэ еплъыныгъэр екIуэкIынущ щIышылэм и 27-м нэс.