Медведев Дмитрий и фэеплъыу Адыгеи Республикэм и унафэщI ТхьэкIущынэ Аслъэн  хуигъэкIуащ тхылъ и сурэтхэр итыу. Тхылъым и цIэр «Президент Дмитрий Медведев», езы унафэщIым и Iэпэри щIэтыу хуигъэкIуащ, къиIуэхуащ Адыгей республикэм и  нэхъыщхьэ интернеты сайтым. Тхылъыр илъэс кIуам къыдэкIауэ аращ. Сурэтылъэм хэхуащ унафэщIыр здэщыIа щIыпIэхэм траха сурэтхэр, зэIущIэм здэхэтам къыратыжа сурэтхэр, президентыу щытыхункIэ сурэтыу иIауэ хъуар сурэтылъэм и деж щызэхуихьэсащ.

Медведев Дмитрий тхылъым и щIэдзапIэм и деж етх: «ИлъэсиплIым и кIуэцIым къэхъуащ къэхъугъэ зыбжанэ, дэтхэнэ унагъуэми лъэIэсыу, дэтхэнэ цIыхури къимыгъанэу».

Сурэттеххэм къагъуэтащ Медведев дэнэ щымыIами, сытхуэдэ цIыхухэм яIумыщIами, дэтхэнэ пащтыхьхэм яхуэмызами, щырырет мэкъумэшыщIэми, цIыху зи илъэс хэкIуэтами, лъэпкъ зэхуэмыдэхэми. Псори сурэтылъэм къыщыбгъуэтыфынущ.

Сурэтылъэм и напэкIуэцIым и деж хухэхауэ щытщ Медведев  регионхэм зэрылэжьа сурэтхэр. И ныкъуэ сурэтхэм деж къыщегъэлъагъуэ зэгуэрэм Медведев Адыгейм къэкIуауэ ТхьэкIущынэ Аслъэн зэрыхуэзар. Адыгейм и еджапIэ № II зэрыкIуахэр.

0Медведев Дмитрий и Iэпэр щIэлъыу хуигъэкIуащ тхылъ ТхьэкIущынэ Аслъэн