Мэзкуу икIыу Налшыч къалэ кIуащ адыгэ унагъуитI Сирием къикIауэ, къиIуэхуащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

77 нэсыу беженцхэр щIыщылэм и 23-м МЧС кхъухьлъатэхэмкIэ Урысейм къашэжащ, япэкIэ Сирием псэуахэу.

КъБР-м и СМИ Iуэхухэр зезыхуэ министерствэм и унафэщI Къурашынэ Анзор журналистхэм къажриIащ, щIышылэм и 28-м Налшыч къалэм адыгэ унагъуитI къызэрылъэтар, япэкIэ ахэр Сирием къырашыжауэ арат зэрыщытыр.

«ЦIыхуих къэкIуэжауэ аращ, псори ахэр адыгэщ. Фызхэр КъБР-м щыщхэщ, ауэ Сирием щыщ щIалэ, Налшыч еджахэм дэкIуауэ аращ, иужькIэ СириемкIэ Iэпхъуэжахэщ», - къажриIащ журналистхэм Къурашынэ Анзор.

 «Пэрыт» организацэм и унафэщI Сташ Ахьмэд зэрыжиIэмкIэ, къэзыгъэзэжа куэдым Урысейм щыпсэуныу хуитыныгъэ къыратащ. «И ныкъуэхэр нобэкIэ ашхьэ зэхэдзакIэ къащэхуа унэхэм щIэтIысхьахэщ, и ныкъуэхэр иджырэ къэм санаторэхэм щIэсщ», жиIащ Сташ Ахьмэд.

«Къэзыгъэзэжахэм и ныкъуэхэр лэжьапIэ къагъуэтауэ мэлажьэхэ. Хуэм хуэмыурэ я псэукIэр и пкъ йоувэж, республикэм зыхагъэзэрыхь», - пищащ «Пэрыт» организацэм и унафэщIым.

Сирием зауэр зэрыщIидзэ лъандэрэ КъБР-м ЦIыху 500-м нэс къэкIуэжахэщ.