Нобэ пщэдджыжьым наIуэ хъуащ Шэрджэс къалэм и унафэщI Тамбий Руслан иIыгъ IэнатIэр къызэригъанэр. Къалэм и унафэщIым и пресс-службэм зэрыжиIамкIэ, Тамбий Руслан щIэукIыжар губзыгъэу къызэримылъытэрат хэзыха городской думэ зэхуэсым и ныкъуэр зэрымылэжьэжымкIэ. Илъэс кIуам и жэпуэгъуэ мазэм городской думэм  депутат хэтхэм и ныкъуэр IуагъэкIыжри, пэмыщI депутат къуом зэхуашэсащ.  

Тамбий Руслан яхуиIуэхуащ думэм и зэхуэсым иджыри зэхуашэсыу выбор ящIыныу. Выборым хэкIыр хахынущ 2017 гъэ нэс. Езы Руслан къалэм и унафэщIыу дыгъэгъазэ мазэм и япэ махуэ 2011 гъэ лъандэрэ тетащ. Къалэдэсхэм зэрыжаIэмкIэ Тамбий Руслан къалэм и унафэщIыу щытыхункIэ къалэм нэхъ зыкъиужьыжащ. Абы щхьэкIэ хуабжьэу хуэаразыхэщ къалэдэсхэр.

Иджы дыдэ темыкIыжа унафэщIым къелытэ губзыгъагъэу, икIи гуапагъэу къалэдэсхэм и яхущытыныгъэр. 2013 гъэм гъатхэпэ мазэм и япэ махуэм екIуэкIынущ къалэм и унафэщIым и хэхыныгъэр. Абы яужь наIуэ хъунущ Руслан къанэрэ, е текIыжрэ иIыгъ IэнатIэм.

НобэкIэ Тамбий Руслан и Iуэхухэр трилъхьащ и япэ къуэдзэм - Пхъэш Ахьмэд.