Куэд текIакъым  «Псынэ» журналым и епщыкIузанэ къыдэкIыгъуэр дунейм къызэрытехьэрэ. Журналыр адыгэбзэкIэ къыдокI. Журналым ит тхыгъэхэр зыхуэгъэзар адыгэбзэр къэхъумэным, икIи адыгэхэр я щIэнхабзэм нэхъ гъунэгъу хуэхъуныу.

«Псынэм» и епщыкIузанэ къыдэкIыгъуэм къыщыбгъуэтыфынущ Сирием, Иорданием, Тыркум щыщ журналистхэм я тхыгъэхэр. ЗэрыдгъэщIэгъуэнщи, ахэр матхэ адыгэбзэ къабзэкIэ. Журналым и нэхъыщхьэхэр зэчэнджэщри мурад ящIащ хамэ къэралхэм щыщ адыгэхэм я тхыгъэхэр зэрамыдзэкIыныу адыгэбзэ къабзэкIэ, ди деж щыщ адыгэхэр нэхъ гъунэгъу хуэхъуным щхьэкIэ хамэ къэралхэм щыIэ адыгэхэм я бзэм.

Журналым и къыдэкIыгъуэм хуабжьыу пэплъэт и еджакIуэхэр. ЕпщыкIузанэ къыдэкIыгъуэр хъуащ пыщэн адрей журнал зыбжанэм. ЩIэуэ зэгуэхъа редакцэм зэрыIыгъыу зэфIагъэуващ къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэн, адыгэхэм я дунейтетыкIэм щыщ хъыбар гъэщIэгъуэнхэр тетыу. 

Адыгэ тхыдэм хэгъуэзэхэм папщIэ итынущ журналым Хатко Самир и тхыгъэ гъэщIэгъуэн: «Черкесские мамлюки в библейских сценах: совмещение эпох в картинах Джиованни Мансуэти» жыхуиIэр. Абы адэкIэ журналым и напэкIуэцIым и деж къыщыбгъуэтыфынущ Упарокъуэ Раерэ , Пащтэ Мадинэрэ я лэжьыгъэ хъарзынэхэр фольклорнэ уэрэдхэм теухуауэ.

«Псынэ» журналым къыщыбгъуэтыфынущ Къуэдзэ гъэщIэгъуэн «Жылэ» и цIэу. И редакторыу щытыр Хъэвжокъуэ Людмилэ. Проект хуэгъэзауэ щытынущ Адыгэ литературэмрэ поэзиемрэ, абы пэмыщIыу ядэIэпыкъунущ адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ.

«Псынэ» журналым и тиражыр 3 тыс. экземплярым нос. Журналым и уасэр - сом 110. Журналым и редактор, ЩоджэнцIыкIу Альберт зэрыжиIэмкIэ, журналыр къыщыбгъуэтыфынущ Налшыч къалэ дэт я редакцэм.

Мэзкуу къалэ и деж «Псынэ» журналыр къыфIэрыхьэфынущ Хьэщэ Iэминат зыхуэвгъазэмэ. Iэминат къыщывгъуэтыфынущ мы номерымкIэ - 8 (925) 853 97 99.