Олимпийскэ джэгухэр къэзыхьа Хъущт Аслъэнбэч хагъэхьащ Урысейм и спортивнэ зауэхэм и Федерацэм и исполкомым, жиIащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

Урысейм и Олимпийскэ комитетым деж екIуэкIащ Урысейм и спортивнэ зауэхэм и Федерацэм и конференцэ. Щхьэусыгъуэу хуэхъуар зэхуэсым уставыщIэ къыдагъэкIын зэрыхуейращ, ипэкIэ къыдагъэкIауэ щытащ 2012 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм.

Конференцэм щызэхуэсащ делегатыу 200 нэс, къикIахэщ а псор регион 90-м  щыщ зэуакIэ федерацэхэм. Конференциер и кIэм щынэсам хахащ ФСБР-м и руководствэщIэр. ИлъэсиплI къакIуэм федерацэм и унафэщIыу щытын хуейуэ къалъытар Мимиашвили Михаил.

ЗэхъуэкIыныгъэ нэхъыбэ зыхэхуар ФСБП-м и гъэзэщIэныгъэ комитетым. ПэмыщI хагъэхьа псом къинэмыщIауэ а комитетым хагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щыщ зэуакIуэ цIэрыIуэ, Олимпийскэ джэгухэм и дыщэ медаль зезыхьэ Хъущт Аслъэнбэч.