Къэрэшей-Шэрджэс республикэм йокIуэкI Черкесск-Домбай зи цIэ гъуэгум и ухуэныгъэр, къет «Ставрополье» телерадиокомпанием. Гъуэгу ухуэныгъэм елэжьхэм иджыри къахуэнащ лъэмыжищ зэтрагъэувэн хуейуэ. А гъуэгуищыр республикэм щхьэкIэ хуабжьыу лъапIэщ.

Лъэмыж телъым къинэмыщIауэ иджыри зы лъэмыж къыгуащIыхь, апхуэдэ къабзэу. КъызэралъытэмкIэ а лъэмыжым нэхъ ин Кавказым иткъым. А лъэмыжитIым къинэмыщIауэ иджыри зы гъуэгу нэхъ имыIэу лъэмыж яухуэ метр 100-м нэсыу, урипхыкIыфынэу жаIэ абыкIэ. Ухуэныр яуха нэужь зэгуахьэжыныу яхуейщ а лъэмыжищри, ар ящIа нэужь гъуэгциплI иIэу хъунущ лъэмыжышхуэр.

Республикэм мы гъэм яухыныу мэгугъэ Домбайрэ Архъызрэ кIуэ гъуэгур. Абы и кIыхьагъыр киллометр 15-м нос.