ЩIышылэ мазэм Налшыч къалэм къекIуэлIащ Сирием къикIыжауэ адыгэ унагъуитI. Ахэр къикIыжа хъуащ Сирием  МЧС-м и дэIэпыкъуныгъэ хэтыу, къитащ адыгэ щIэныгъэ Iуэху зезыхуэ фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм.

Уеплъыу щытмэ, Сирием зауэр зэрыщIидзэ лъандэрэ Къэбэрдейм къэIэпхъуэжащ адыгэу 500-м нэс.

«Пэрыт» организацэм и унафэщI Сташ Ахьмэд зэрыжиIэмкIэ 2013 гъэм поплъэхэ Сирием щыщыу цIыхуу мин къэкIуэжыным. «Илъэс кIуам и кIэм ди лъэпкъэгъухэм я къэкIуэжыным зэран хуэхъуар республикэм квотэхэр зэриухарат. Ауэ мы гъэр зэрыщIидзэрэ цIыху къэкIуэжыфынэхэр я бжыгъэр хэхъуащ: цIыху мин нэс республикэм къищтэфынущ. КъыщхьэщокI а бжыгъэр илъэс кIуам къащтэфыфам - 450-м нэс».

Сташ Ахьмэд зэрехуэ къэкIуэжахэм я тхылъ Iуэхухэр. Абы къинэмыщIауэ «Пэрыт» организацэм зэхуехьэс ашхьэ лъэпкъэгъу къэкIуэжахэм унэ къыхуащэхунэм папщIэ е хузатрэгъэквэным папщIэ.

Сташ зэрыжиIэмкIэ, цIыху 200-р нобэкIэ блэкIащ япэ этапыр Урысейм псэун хуитыныгъэ яIэн папщIэ.

 «Сирием щыщ адыгэ къэкIуэжахэм къыратащ унэ ЛэскIэн, Прохладненскэ, Бахьсэн районхэм. А унэхэр къызэращэхуа ахъшэхэр къыратащ зи Iуэху зезыхуэ цIыху къулейхэм. КъэкIуажэ лъэпкъэгъу Iэджи яхуейуэ къуажэхэмкIэ къэнащ. Ахэр псори зэгъусэу унагъуэ 48-м нос», - жиIащ Сташ Ахьмэд.