Шэрджэс къалэм и зыгъэпсэхупIэ щIыпIэ «Зеленый остров» зи цIэм деж куэд темыкIыу амфитеатр дащIыхьынущ, къитащ КъЧР-м и къалащхьэм и сайтым.

Шэрджэс къалэм и Первомайскэ уэрамыр ягъэщIэрэщIа нэужь куэд темыкIыу къалащхьэм къыдэувэнущ нэхъри нэхъ дахэжыу амфитеатр. Абы нэс зэман куэд иIэщ, ауэ нобэкIэ паркым и кIуэцIым зэтрагъэувэу щIадзащ амфитеатрым и япэ мывэхэр.

Куэд щIауэ къалащхьэм дэсхэм жаIэ зыгъэпсэхупIэм апхуэдэ амфитеатр зэритар, ауэ нобэре махуэм къынэсакъым.

 «АмфитеатрыщIэм иIэнущ I060 нэсыу тIысыпIэ, абы хуитыныгъэ къырет республикэм нэхъ ин дыдэу амфитеатрыр ябжыныу», къитащ КъЧР-м и къалащхьэм и сайтым.