Адыгейм деж еджапIэм щIэмытIысхьа сабийхэм папщIэ я анэ-адэхэм къыхахыфынущ адыгэбзэ зэрызэрагъэщIэн программэр, - къитащ Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэ адыгэ щIэнхабзэ Iуэху зезыхуэ фонд «Адыги»-м.

Адыгей республикэм и унафэщIым и пресс-службэм къызэритамкIэ, депутатхэм закон яухуащ «Образованием пыщIауэ е-5-нэ статьяр зэрахъуэкIыныу». «ЗаконыщIэ къагъэсэбэпынум жеIэ: Сабий иджыри еджапIэм щIэмытIысхьахэм адыгэбзэ зэрызэгъащIэ зэрыхъунур. Ахэр зэрагъэпэщыныу здамурадыр сэбий щIэсыпIэхэм», - къыхигъэщащ республикэм и унафэщIым и пресс-службэм.

Адыгей Республикэм сабий щIэсыпIэу 123 нэс иIэщ, абы къыхэкIыу 117-м хуэдизым деж сабийхэм ирагъащIэ республикэм ис лъэпкъыу хъуам я тхыдэм, я щIэныгъэм хуагъэгъуазэ. Куэд темыкIыу еджапIэм щIэс сабийхэм папщIэ къыдагъэкIынущ тхылъибл - адыгэбзэкIэ. Тхылъхэр къыдэкIынущ тираж мин 17-м нэсыу, - къитащ Адыгей республикэм и унафэщIым и пресс-службэм.