Архъыз лэжьапIэ IуэхукIэ еблэгъащ КъШР-м и унафэщIымрэ ЗАО «Группа Синара» и президент Пумпянский Дмитрийрэ. Я мурадыу абы щIэкIуахэр Архъыз 1650-м деж  ухуэныгъэ екIуэкIхэм кIэлъыплъыныу. ЗэрыжаIэмкIэ «Архъыз» курортыр щытынущ япэдыдэу илъэс хъурей псом цIыхухэм зыщагъэпсэхуу, - къитащ КъШР-м и унафэщIым и сайтым.

Iуэху яIэу здэкIуэ къуажэцIыкIум республикэм и унафэщIым зэхуишэсащ КъШР-м и народнэ парламентым и унафэщI Иванов Александр, Правительствэм щIэсыу хъуар, Шэрджэс къалэм и унафэщI Тамбий Русланыр, итIанэ ЗАО «Группа Синара»-м и топ-менеджерхэр. Абы къинэмыщIауэ а топ-менеджерхэр Архъыз деж зэтрагъэувэ проектым и нэхъыщхьэ инвесторхэрауэ щытщ.  

НобэкIэ поселок и инфрастуктурэр хуабжьыу зэтрагъэуващ: республиканскэмрэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIа ашхъэхэмкIэ псыр, газыр, гъуэгухэр, светыр пхырашащ.

Совещанием хэтахэм ирагъэлъэгъуащ поселокым дэт гостиничнэ, горнолыжнэ инфраструктурэр. И кIэм нос гостиницитху зэтегъэувэныр. ИтIанэ яухуэ псынщIэу уздэшхэ хъун  ресторан, цIыху 60-м нэс щIэхуэныу. Абы къинэмыщIауэ административнэ унэ дащIыхь.

НобэкIэ и кIэм нагъэс щIэуэ яухуа кIапсэ гъуэгур. Специалистхэм зэрыжаIэмкIэ а кIапсэ гъуэгур нэхъ кIыхь дыдэу ялъытэ зэры Урысейуэ - километр 2,5 нос. КIапсэ гъуэгум туристхэр дишыфынущ метрэ 2500 нэс и лъагагъыу, ар хым и хуэдиз мэхъу.

2012 гъэм и гъатхэпэ мазэм лажьэу щIадзащ горнолыжнэ гъуэгуитI, абыхэм я гъусэу Архъыз-I650 деж яутIыпщащ кIапсэ гъуэгур, абы и кIыхьагъыу щытар - 860 м.