КъБР-м къэIэпхъуэжа Сирием щыщ адыгэхэм папщIэ егъэджакIуэ къагъуэтащ урысыбзэ ирагъэщIэн папщIэ. Ахэр зэман зыбжанэ хъуауэ щопсэухэ Налшыч къалэ щыдэт санаторие «Джайлык» зи цIэм. Я егъэджакIуэм и цIэр Тхьэкъуахъуэ Маринэ. Абы и пэкIэ маринэ урысыбзэ иригъаджэу щытащ Сирием щыIэ Алеппо къалэм дэт университетым.

Дерсхэр махуэм щэрэ йокIуэкI — блыщхьэм, бэрэжьейм, итIанэ мэремым 18.00 щыщIэдзауэ 19.30 нэс.

Дерсхэр сирием къикIыжа адыгэхэм папщIэ яхуэзыухуар Жыкъуэ Заирэрэ Емкъужь Андзоррэ. Ахъшэ дерсхэм текIуадэри ахэращ зи жып къизыхыр. Заирэ зэрыжиIэмкIэ япэ дерсым цIыху 18 нэс къэкIуахэщ.

«Хуабжьыу дызыгъэгуфIар япэ дерсыр иуха нэужь, егъэджакIуэр телефонкIэ къысхуэтеуэри къызжиIащ: «Санаторием щыпсэу Сирием къикIыжа адыгэхэм пэмыщIыу нэгъуэщI ди лъэпкъэгъу адрей санаторэхэм щыпсэухэми къэкIуэныу яхуейщ». Куэдрэ сымыгупсысэу «КъырырекIуэхэ» жысIащ», — къыддэгуэшащ Жыкъуэ Заирэ.

 «Догугъэ хуэм хуэмыурэ Iуэху щIэдзар ядэIэпыкъуныу ди лъэпкъэгъухэм. Дэтхэнэ зы дерсри ашхъэ иуасэщ — сом 500 нэсыу. Абы къыхэкIкIэ дызэхахыныу дыхуейщ ди лъэпкъэгъухэм дэIэпыкъуфын дэтхэнэми », — жиIащ Жыкъуэ Заира.