Мейкъуапэ дэт детсад «Насып» зи цIэм къищтащ сабиибл Сирием къикIыжа адыгэхэм я бынхэм щыщыу, къитащ ГТРК «Адыгея»-м.

НобэкIэ детсад «Насып» закъуэращ Сирием къикIыжа адыгэхэм я бынхэр зыщтэр.

ГТРК «Адыгея»-м къызэритымкIэ сабий зи ныбжь илъэсищым щыщIэдзауэ илъэсиблым нэсхэр хэсщ пэмыщI сабийуэ хъуар зыхэс гупым.

«Сабийхэр есахэщ адрей цIыкIухэм. Зы закъуэщ зэран къахуэхъур сабийхэм - урысыбзэри, адыгэбзэри зэрамыщIэращ. Абы къыхэкIкIэ адрей сабийхэм епсалъэфхэкъым цIыкIухэр», - жиIащ ГТРК «Адыгея»-м.

Детсад «Насып»-м и заведуюшэ Бзаджэжь Фатимэ зэрыжиIэмкIэ сабийхэр нэжэгужэщ, сыт хуэдэ джэгу зэхамышэми адрейцIыкIухэм хэтыныу пылъхэщ. «Сабийхэм ядолажьэ егъэджакIуэрэ психологыу нэхъыфI дыдэхэр. Сабийхэм я анэадэхэр хуабжьыу щогуфIыкI сабийхэм я ехъулIэныгъэхэм», - къыддэгуэшащ Бзаджэжь Фатимэ.