Конгрессым хэтхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, апхуэдэу телеграммэхэр къагъэхьащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль сымэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэ­хъурокъуэ Хьэутий къыхигъэщащ зимычэзу Конгрессыр зэхэшэным щхьэусыгъуэ хуэ­хъуар ДАХ-м и Уставым урысей хабзэм тету зэхъуэкIыныгъэхэр зэрыхалъхьар, ар IэIэткIэ къащтэн зэрыхуейр зэрыарар, апхуэдэуи жиIащ ДАХ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур икIи а лъэхъэнэм къриубыдэу а зэгухьэныгъэшхуэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэм, абы Iуэху щызыщIахэм я гуа­щIэм къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ.