Зэпеуэм хагъэхьэнухэр ди къэралым и къалэ 30-м мазищкIэ къыщыхахащ. Абы хэтыну зыкъэзыгъэлъэгъуа цIыху минитхум щыщу къэпщытакIуэ гупым ныбжьыщIэ 40-щ къыхахар, тIур Къэбэрдей-Балъкъэрым щопсэу.
ЩэкIуэгъуэм и 13-м «Синяя птица» зэпеуэр «Россия 1» телеканалым къызэIуихащ. Япэ дыдэу утыку кърашахэм яхэтащ ди лъахэгъу пщащэри. Жанхъуэтекъуэ щыщ ныбжьыщIэм мы гъэм ехъулIэныгъэфIхэр иIащ, ар литературэ тхыгъэ къеджэным хухаха «Живая классика» дунейпсо зэпеуэм и кIэм нэс кIуэфахэм ящыщщ. «Актёр Iэзагъэ» Iыхьэращ Лейлэ зыкъыщигъэлъэгъуар.
ЩэкIуэгъуэм и 20-м утыкум къихьэнущ илъэс 11-м ит Абазэ Марат. Абы игъэзэщIэнущ гугъу дыдэу къалъытэ «Къамэрыфэр».
НыбжьыщIэхэм я зэфIэкIыр къапщытэ «Вивальди-оркестрым» и унафэщI Безродная Светланэ, Урыс балетымкIэ Вагановым и цIэр зезыхьэ академием и ректор Цискаридзе Николай, урыс романсхэр зыгъэзащIэ Погудин Олег, пианист Iэзэ Мацуев Денис сымэ.
КъэпщытакIуэхэм хуэдэу, телевизореплъхэми текIуэныгъэр зыхуэфащэр къагъэлъэгъуэну хуитщ. Зэпеуэм и порталым — ptica.tv — м интернеткIэ IэIэт щрагъэкIуэкIынущи, Лейлэрэ Маратрэ дывгъэгъэгушхуэ.
Тэрчокъуэ Дисэ.