Мы гъэм зи ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуа тхакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ концерт екIуэкIа иужькIэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм и пщIантIэм дагъэува бюстыр къызэIуахащ Краснодар крайм и губернатор Кондратьев Вениаминрэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрийрэ.

Кондратьевым и жэрдэмкIэ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэм хуагъэува фэеплъыр махуэ хъуну хъуэхъуащ, апхуэдэ хабзэу къемыкIуэкIми, псэу щIыкIэ фэеплъ и жылэм щагъэувыныр МэшбащIэм и зэчиймкIэ, псэемыблэж лэжьыгъэмкIэ, хэкумрэ лъэпкъымрэ яхуэпэжу, я цIэр игъэIуу зэрыпсэумкIэ къызэрилэжьар жаIащ Кондратьевымрэ ТхьэкIушынэмрэ.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ Краснодар крайм и Хабзэубзыху Зэхуэсым и тхьэмадэ Бекетов Владимир, Успен районым и Iэтащхьэ Бахилин Геннадий, Щхьэщэхуж жылэм и Iимам Хьэджэл Къасболэт сымэ, нэгъуэщIхэри. 


НэщIэпыджэ Замирэ