УФ-м лэжьыгъэмрэцIыхухэм защIэгъэкъуэнымкIэ и министерствэм Правительствэм и пащхьэ ирилъхьа проектым къыщыгъэлъэгъуащ 2017 гъэм и махуэгъэпсым хэтыну зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр зэрыубзыхуа щIыкIэр. КъэкIуэну илъэсым и махуэшхуэ зыбжанэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэрытехуэм къыхэкIкIэ, ахэр ягъэIэпхъуэ икIи мыпхуэдэ махуэхэр зыгъэпсэхугъуэ мэхъу.

2017 гъэмищIышылэм и 1-р тхьэмахуэ махуэм зэрытехуэм къыхэкIыу, ар ягъэIэпхъуэ мазаем и 24-м, мэремым. ЩIышылэм и 7-р щэбэту ирохьэлIэри, абы и пIэкIэ дыдэсынущ накъыгъэм и 8-м, блыщхьэм. Аращи, ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм щIадзэ 2016 гъэмидыгъэгъазэм и 31-м икIи екIуэкIынущ 2017 гъэми щIышылэм и 8-ри хиубыдэу. Абы къыкIэлъыкIуэу Хэкум и хъумакIуэм и махуэр дгъэлъэпIэнущ махуи 4-кIэ: мазаем и 23-м къыщыщIэдзауэ 26 пщIондэ.Гъатхэпэм и 8-р, ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэр, бэрэжьейуэ ирохьэлIэри, ар зыщIыпIи ягъэIэпхъуэнукъым, а махуэм зыдгъэпсэхунущ.

2017 гъэм Накъыгъэм и 1 махуэшхуэм и саулыкъукIэ зыдгъэпсэхунущ мэлыжьыхьым и 29-мкъыщыщIэдзауэ накъыгъэм и1 блыщхьэри хиубыдэу. ТекIуэныгъэм и махуэр дгъэлъэпIэнущ махуиплIкIэ: накъыгъэм и 6 — 9-хэм.
Мэкъуауэгъуэм и 12-р, Урысей къэралыгъуэм и махуэр, дгъэлъэпIэнущ махуищкIэ: мэкъуауэгъуэм и 10-мкъыщыщIэдзауэ12 пщIондэ.

ЩэкIуэгъуэм и 4 — 6-хэм дгъэлъэпIэнущ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

Зи гугъу тщIа къэралпсо махуэшхуэхэм нэмыщI, ди республикэм щыпсэухэм ди махуэгъэпсым къыхыдогъэбелджылыкI нэгъуэщIхэри. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр — гъатхэпэм и 28-р — илъэс къакIуэм гъубжым тохуэри, нэхъапэIуэкIэ къащта унафэм ипкъ иткIэ, абыи зыдгъэпсэхунущ.

Адыгэхэм я щыгъуэ махуэр 2017 гъэм тхьэмахуэу ирохьэлIэри, ар зыщIыпIи ягъэIэпхъуэнукъым. Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр, фокIадэм и 20-р, ди республикэм зыгъэпсэхугъуэу щагъэуващи, а бэрэжьей махуэм дыдэсынущ.

Лъэпкъ махуэгъэпсым игъуэтынкIэ хъуну нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуа унафэхэр щхьэхуэу къыдокI.

Тамбий Линэ.