Мегаватт 30 и къарууэ ягъэува станцыр 2011 гъэм яухуэн щIадзащ, ауэ нэхъыбэу лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIар 2014 гъэрщ. Абы щагъэува гидроагрегатхэр Китай Республикэм къыщIигъэкIхэм щыщщ. Зэрэгъыж ГЭС-м къигъэсэбэпыну псыр Аушыджэр ГЭС-м игъэкъэбзауэ къыIэрыхьэнуращ.

КIуэкIуэ Юрий энергетикхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэшхуэм папщIэ.

«Зэрэгъыж ГЭС-м нобэ лэжьэн зэрыщIидзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Нэхъыщхьэращи, щIыналъэм и экономикэм зиужьыным ар щIэгъэкъуэн хуэхъунущ. ГЭС-р зыухуахэм я зэфIэкIым дрогушхуэ икIи дэтхэнэми фIыщIэ худощI. Мы Iуэхугъуэр ИлъэсыщIэм зэрырихьэлIами абы и мыхьэнэр нэхъыбэжу зыхыдегъащIэ. УхуакIуэхэмрэ энергетикхэмри, абыхэм я Iыхьлыхэми дохъуэхъу узыншагъэ, гукъыдэж, ехъулIэныгъэ яIэну», — пищащ КIуэкIуэ Юрий.

«ГЭС-р ухуэным сом меларди 4-м щIигъу хэтлъхьащ. Абы лэжьэн щIидзэмэ, щIыналъэм электрокъарууэ иримыкъур нэхъ мащIэ ищIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и унафэщIхэм я гулъытэ сыт щыгъуи зыхэтщIащи, абы щхьэкIэ фIыщIэ яхузощI», — къыхигъэщащ Шульгинов Николай.

Зэрэгъыж ГЭС-р зыухуахэм IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я щIыхь тхылъхьэр иратащ, зыбжанэм республикэм и цIэ лъапIэхэр фIащащ.


Джылахъстэн Дисэ.