2017 гъэм щIыуэпсым теухуауэ къыхалъхьа Iуэхухэр лIэужьыгъуитIу ягуэшащ: япэр — щIыуэпсым етх лейм, етIуанэр — къэралым ихъумэ щIыпIэхэм, мэзхэм, жыг хадэхэм ятеухуащ. Сэбэп хъуфыну IуэхущIапIэхэр, цIыху къызэрыгуэкIхэр мы лэжьыгъэм къыхашэну жаIэ.

ЩIыуэпсыр хъумэным и мыхьэнэр цIыху нэхъыбэм гурагъэIуэн мурадкIэ, урысейпсо, щIыналъэ зэпеуэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, концертхэр, зэIущIэхэр къызэрагъэпэщынущ. А псори зи пщэ дэлъынур Урысей Федерацэм ЩIыуэпсымкIэ и министерствэмрэ щIыуэпсыр хъумэным пыщIа зэгухьэныгъэхэмрэщ.

2017 гъэм гъатхэпэ мазэм екIуэкIынущ къэралым ихъумэ щIыпIэхэм траухуэну зэIущIэхэр, мэлыжьыхьым — «Марш парков» зыфIащар, мэкъуауэгъуэм гуп къызэрагъэпэщынурэ Iуащхьэмахуэ дагъэкIынущ, фокIадэ мазэм урысейпсо зэхуэс зэхашэнущ.
А псоми къищынэмыщIауэ, щIыуэпсым теухуа махуэгъэпсхэр, малъхъэдисхэр, хьэпшыпхэр къыдагъэкIынущ.

Зи гугъу тщIы зэпеуэхэр УФ-м и курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм-рэ щрагъэкIуэкIыну траухуащ.

"ЩIыуэпсым теухуауэ тщIэнум къыдэкIуэну зэхъуэкIыныгъэфIхэм дэтхэнэ зыри щыгуфIыкIыну сыщогугъ", — жиIащ УФ-м щIыуэпс къулеигъэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ и министр Донской Сергей.
Къыхэгъэщыпхъэщ: мы гъэр щIыуэпсым хухахыным щхьэусыгъуэ хуэхъуар Бурятие Республикэм щыIэ Баргузин мэзгъэфIэныр (заповедникыр) илъэси 100 зэрырикъуращ.

СыткIэ къэралым къыхуэщхьэпэну Iуэху ягъэбелджылахэр? IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, щIыуэпсым теухуауэ иужьрей илъэсхэм къащта унафэхэр ягъэзэщIэнущ, щIыуэпсым зэран хуэхъу IуэхущIапIэхэм тезырышхуэхэр ирагъэпшынынущ, кIэрыхубжьэрыхухэм елэжь IуэхущIапIэхэм нэхъри зрагъэужьынущ.

А псоми щытепсэлъыхь телерадио нэтынхэр, документальнэ фильмхэр ягъэхьэзырынущ, газетхэмрэ журналхэмрэ плIанэпэ щхьэхуэхэр хухахынущ щIыуэпсым и щытыкIэм.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ди республикэм и щIыуэпсыр хъумэным гулъытэ хэха хуэщIын хуейщ. Сыту жыпIэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр Кавказым и налкъуту къалъытэ, зыбгъэпсэхунумэ, уи нэгу зебгъэужьынумэ, уи узыншагъэр ебгъэфIэкIуэнумэ, ди щIыналъэм нэхъ дахэрэ нэхъыфIрэ Урысей псом щыIэкъым.

Ди мэзхэм зегъэужьыжын, псыхъуэхэр гъэкъэбзэн, зыгъэпсэхупIэхэр зыхуей хуэгъэзэжын хуейщи, догугъэ щIыуэпсыр хъумэным траухуа илъэсыр тхуэфIыну, абы папщIэ ди цIыхухэмрэ унафэщIхэмрэ ялъэкI къамыгъэнэну.