ГуфIэгъуэм хэт хьэщIэхэм къапежьащ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэу Алътуд Заур, АфIэунэ Мухьэдин, Апекъуэ Артур, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и тхьэмадэм и къуэдзэ Ажокъуэ Хьэчим сымэ.

Зэпеуэр къыщызэIуахащ а конкур-сым и муниципальнэ Iыхьэм щытекIуа IуэхущIапIэм — Табыхъу Хьэзрит и цIэр зэ-рихьэу Анзорей къуажэм дэт курыт еджапIэм. Мы школыр сытым дежи япэ итщ сабийхэр лъэпкъ хабзэхэм яхуэгъэсэ-нымкIэ, абыхэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ куууэ егъэджынымкIэ.

А махуэм школым и пщIантIэри еджапIэ пэшхэри фестивалым хуагъэпсат. Абы къекIуэлIат къуажэдэсхэм ящыщ куэд. ЕкIуу адыгэ фащэкIэ хуэпа еджакIуэхэм нэхъыжьхэмрэ хьэщIэхэмрэ хьэщIэщым щIашащ. Абыхэм я щIыхькIэ къызэIуаха джэгур зэриухыу мы шко- лым и тхыдэм теухуауэ утыкум къыщыпсэлъащ етIуанэ классым щIэс Къумал Саидэ.

Школым и пэIущIэ пэшым къыщызэрагъэпэщат лъэпкъ IэщIагъэхэм хуэIэкIуэлъакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр, апхуэдэу ахэр щызэхуэхьэсат школым и дэтхэнэ къатми. Блынхэм сабийхэм я сурэтхэр щыфIэдзат.

Анзорей къуажэм и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Апэжыхь Батыр къыщыпсалъэм жиIащ мы къуажэм гъэсэныгъэ лэжьыгъэр тэмэму зэрыщызэтегъэувар. Абы и щыхьэтт гуфIэгъуэ зэхыхьэм нэхъыжьхэри, нэхъыщIэхэри, егъэджакIуэхэри, къызэрыгуэкI къуажэдэсхэри къызэрекIуэлIар.

Лэскэн муниципальнэ районым и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.