«Урыс-Кавказ зауэр зэи мыгъущын дыркъуэу адыгэм и тхыдэм къытенащ. Ди лъэпкъым и нэхъыбапIэр текIуэдащ абы, Iэбжьыб из нэхъ къэнатэкъым жыпIэну. ЯхуэмыукIыр хэкум ирашри, дунейм текъухьа хъуащ адыгэр. Абы лъандэрэ илъэсищэрэ щэныкъуэм щIигъу дэкIами, нобэр къыздэсым дигу илъщ, зэи тщыгъупщэнукъым Адыгэ къэралыгъуэр кIуэдыкIей зэрыхъуар. Арами, лъэпкъыр лъэпкъыу дыкъэнэжащ, ди хабзэр, ди бзэр, ди щэныр нобэм къэтхьэсыфащи, ар дяпэкIи зыхъумэн лъэпкъ Тхьэм дищI», — жиIащ Хьэбэз щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Бэшорэ Беслъэн.

УнафэщIыр къекIуэлIахэм ехъуэхъуащ адыгэр зэпIэзэрыту, щIэращIэу, гуфIэгъуэрэ ехъулIэныгъэрэ щымыщIэу псэуну, зиужьыну.