Рекреацэмрэ туризмэмрэ щылэжьэну IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным, зэрырагъаджэ тхылъхэмрэ щIэныгъэ литературэмрэ зэхэлъхьэным хуэунэтIа проектхэр зэгъусэу гъэзэщIэным пыщIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьащ зэIущIэм. Лъэныкъуэхэм Iэ зыщIадза зэгурыIуэныгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, Iэмалу яIэр хузэщIагъэуIуэнущ дяпэкIэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ зэдэлэжьэным, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIынми гулъытэ нэхъыбэ хуащIынущ.

ЗэIущIэм къызэрыщыхагъэщащи, щIыналъэм иужьрей илъэсхэм турист кластерым хэпщIыкIыу зыщиужьащ, а IэнатIэм инвестицэхэр къыхэзылъхьэхэри а Iуэхум нэхъ тегушхуэ хъуащ.

ЗэIущIэм хэтащ Сочэ дэт къэрал университетым и япэ проректор Рябцев Александр, а еджапIэ нэхъыщхьэм туризмэмрэ сервисымрэ лэжьыгъэр щызэтеухуэнымрэ технологиехэмкIэ и кафедрэм и профессор Ермаков Борис сымэ.