Абы щызэхуэхьэсащ ТхьэкIушынэм и дэфтэрхэр, сурэтхэр, дамыгъэ лъапIэхэр, саугъэтхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къытрадза нэхъ гъэщIэгъуэнхэр, тхылъхэр, щIэныгъэ лэжьыгъэхэр, нэгъуэщIхэри.

Апхуэдэ музей къызэIухыным жэрдэмщIакIуэ хуэхъуар университетым и студент зэгухьэныгъэрщ. МКъТУ-м и ректор Къуиижь Саидэ жиIащ студентхэм я гупыжыр профессор-егъэджакIуэ гупым, университетым и щIэныгъэ советым зэрыдаIыгъар.
Къызэхуэсахэм къыхагъэщащ а пэшыр блэкIамрэ къэкIуэнумрэ я зэпыщIапIэ, нэхъыжьхэмрэ щIэблэмрэ я зэпсэлъапIэ зэрыхъунур.