Апхуэдэ зэхыхьэхэм я пэублэу икIи курыхыу щытынущ Налшык дэт МузыкэмкIэ къэрал театрым фокIадэм и 19-м щекIуэкIыну концертышхуэр. КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ зэгъусэу ягъэхьэзыра пшыхьым хэтынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысейм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэ гупхэмрэ.

Абы ипэ къихуэу, фокIадэм и 18-м Налшык щызэхашэ «Урысей къэралыгъуэр зэфIэувэным адыгэхэм яIа увыпIэр» зыфIаща щIэныгъэ конференцыр. А махуэ дыдэм япэу утыку кърахьэнущ Урыс-япон зауэм-рэ Япэ дунейпсо зауэмрэ хэта гене-рал хахуэ Хьэгъундокъуэ Едыдж и гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэсыжауэ Портнягин А. В. къыдигъэкIа тхы-лъыр. Мы зэIущIэхэр къызэрагъэ- пэщ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я жэрдэмкIэ.

Щхьэхуэу къытеувыIапхъэщ библиотекэхэмрэ музейхэмрэ щекIуэкIыну Iуэхугъуэхэм. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм фокIадэм и 19-м щызэхэтыну зэIущIэ хьэлэмэтыр. «Пхъэр мэусэ» зыфIаща а пшыхьым кърагъэблэгъэнущ пхъэм елэжь IэпщIэлъапщIэу ди щIыналъэм щыпсэухэр. А библиотекэм апхуэдэу игъэхьэзыращ «Абыхэм я цIэхэр Урысейм и тхыдэм къыхэнащ» зыфIаща сурэтхэмрэ тхылъхэмкIэ зэхэгъэува гъэлъэгъуэныгъэр.

Майскэ къалэм тхыдэмрэ щIыналъэр джынымкIэ дэт музейм фокIадэм и 20-м щагъэлъэгъуэнущ «Нартхэр» эпосым къытращIыкIа интерактивнэ литературэ теплъэгъуэ. Адыгэхэмрэ абы къакIуа тхыдэ гъуэгуанэ кIыхьымрэ теухуауэ щытынущ ПащIэ Бэчмырзэ, Мечиев Казим сымэ я цIэхэр зэрахьэу Налшык къалэ дэт сабий библиотекэхэм ягъэхьэзы ра лэжьыгъэр. Мы Iуэхугъуэ псори КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту къызэрагъэпэщ.