Зэхыхьэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, абы и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Алэкъей Арсен, КъБР-м и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Канунников Владимир, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев МутIэлип, абы и къуэдзэ Тхьэгъэзит Юрий, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтым и лауреат Зумакуловэ Танзиля, Гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ Москва дэт къэрал университетым и профессор, Лермон- тов Михаил и цIэр зезыхьэ фондым и унафэщI Парпарэ Анатолий, КъБР-м и федеральнэ, республикэ властхэм я органхэм, район, къалэ, къуажэ администрацэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм я лIыкIуэхэр, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Ростов, Астрахань областхэм, Москва къалэм, Тыркум, Алтайм, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Башкортостаным, Чувашием, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр, Кулиев Къайсын и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ — и къуэ Ахъмэт, ипхъу Жаннэ, и щхьэгъусэ Элизэт, усакIуэшхуэм и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, ар къэзыцIыхуу щытахэр.
Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. Ар къызэхуэсахэм къахуеджащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIыу Кулиев Къайсын и юбилейм ирихьэлIэу республикэм къагъэхьа хъуэхъу телеграммэхэм. XX лIэщIыгъуэм и усакIуэшхуэ Кулиев Къайсын и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ ягу къыщигъэкIыжым, министрым къыхигъэщащ абы къыщIэна тхыгъэхэр балъкъэр усыгъэм зэрилъагапIэр, хэку лъагъуныгъэр, захуагъэр, дахагъэр зыпхыша и усэхэм Урысейм и мызакъуэу хамэ къэралхэми щIэупщIэшхуэ зэрыщаIэр, ахэр ноби щIэщыгъуэ ящыхъуу зэрызэIэпахыр, бзэ зэмылIэужьыгъуэу пщIы бжыгъэхэмкIэ зэрызэрадзэкIар, балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, и егъэджакIуэу щыта Мечиев Кязым и тхыгъэ купщIафIэхэм Къайсын зэрыпищар, цIыхубэм ягу дыхьэ бзэ дахэ, къулей зэрыIурылъар.

 

Выпуск продукции осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы