КIыщ Мухьэдинрэ и щхьэгъусэ Мосс Жаклинрэ выставкэр къыщызэIуахым зыкърагъэхьэлIэфакъым, сурэтыщIым и узыншагъэм къызэримыхьым къыхэкIыу.

Музейм и унафэщI Ремхен Еленэ выставкэм кърихьэлIахэм къахуеджащ КIыщ Мухьэдин къигъэхьа тхыгъэм. СурэтыщIым ар къригъэжьащ и ныбжьэгъухэм, и лэжьэгъухэм, и творчествэм дихьэххэм зэрызахуигъазэ фIэхъус гуапэмкIэ икIи Жаклинрэ абырэ фIыщIэ хуащIащ гъэлъэгъуэныгъэр къызэзыгъэпэщахэмрэ къекIуэлIахэмрэ. Зэщхьэгъусэхэм я тхыгъэм къыщыхагъэщащ выставкэр щызэхуащIыжкIэ зыкърагъэхьэлIэу сурэтыщI гъуазджэм дихьэххэм епсэлъылIэну, пресс-конференц ирагъэкIуэкIыну зэрамурадыр.

Продюсер, культуролог Марышевэ Розеттэ жиIащ выставкэм щIыгъуу КIыщ Мухьэдин и цIэкIэ арт-фестиваль къызэрызэIуахыр. Ар къызэригъэпэщащ Шэджэм район администрацэм и Iэтащхьэм. Абы хэтыну ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэмрэ ятхынущ художникым и лэжьыгъэхэр къазэрыщыхъуам теухуа сочиненэхэр.Гъэлъэгъуэныгъэр щызэхуащIыжкIэ ягъэпэжэнущ фестивалым пашэ щыхъуахэр.

Выставкэм къызэщIеубыдэ унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ лэжьыгъэ 80-м щIигъу. Псалъэм папщIэ, утыку кърахьащ тхыдэр зи лъабжьэ «Къэнжал зауэ» сурэт купщIафIэр. Искусствовед цIэрыIуэ Ванслов Виктор а сурэтыр щилъэгъуам жиIащ: «КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и хэлъхьэныгъэфIщ. Абы и мыхьэнэр нэхъ лъагэжщ, апхуэдэу ар гъэщIэгъуэн ящыхъуащ икIи и пщIэр къыщалъытащ урыс, нэгъуэщI лъэпкъ щэнхабзэхэми».

Выставкэм япэу щагъэлъагъуэ куэдым щIэщыгъуэ ящыхъуа, «Кэнжэ щыщ амазонкэхэр» лэжьыгъэр. Художникым фIыуэ илъагъу сериехэм щыщу утыку кърихьащ «Си Андалузие», «Урыс щIымахуэ», щIыуэпсыр хъумэным триухуа «ЩIыуэпсым сызэрыхуэзэшыр», «Африкэр Iэзэвлъэзэвщ», «Адаптация» сурэтхэр. КIыщым и лэжьыгъэхэм щызэхиухуэнащ гъащIэр зэрилъагъумрэ къызэрыщыхъумрэ. Апхуэдэщ «Космическое пространство» Iыхьэм щыщ сурэтхэр.

Гуапэщ КIыщым и IэдакъэщIэкIхэм ящыщ куэд ди щIыналъэм и дахагъэм, и къурш уардэхэм зэратриухуар. Абы къегъэлъагъуэ Испанием щыпсэу ди хэкуэгъу художникым и гур зэпымыууэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыхуэпабгъэр.

Ремхен Еленэ къыхигъэщащ КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым, Тобольск, Краснодар, Москва, Мадрид къа-
лэхэм, Инджылызым, Испанием я музейхэмрэ щэнхабзэ центрхэмрэ зэрыщахъумэр. КъищынэмыщIауэ, абы и сурэт 300-м щIигъу дуней псом и цIыху щхьэхуэхэм зэхуахьэсащ. Художник Iэзэм и лэжьыгъэхэм щIэупщIэ зэраIэм и щыхьэтщ ахэр Испанием и пащтыхь унагъуэм, Церетели Зураб, Вознесенский Максим, нэгъуэщIхэми зэрахъумэр.