Зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIащ Пащты Герман и лэжьэгъу сурэтыщIхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр, Iыхьлыхэр, студентхэр.

— Дуней псом щыцIэрыIуэ икIи пщIэшхуэ щызиIэ сурэтыщIым и лъэщапIэ еджапIэм къыщызэIутхыныр къызэрыдэхъулIамкIэ псоми сынывохъуэхъу. Пащтыр зыми емыщхь, зи хъэтI зиIэж, сурэтыщI гъуазджэм и лъагапIэм нэса сурэтыщIщ. Iуэху дахэм къыдэкIуэу, республикэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэхъуэну, Пащтым и лъагъуэм ныбжьыщIэ куэд ирикIуэну ди гуапэщ, — жиIащ КъБКъУ-м и ректор, профессор Альтуд Юрий зэхыхьэр къыщызэIуихым.

КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин зэIущIэ гуапэм зыкърезыгъэхьэлIахэм ехъуэхъуащ Пащтым и лъэщапIэр къызэрызэIуахамкIэ икIи сурэтыщIым зыхуигъэзащ узыншагъэ быдэ иIэну, и зэфIэкIыр мыкIуэщIыну, и лэжьыгъэ купщIафIэхэмкIэ цIыхубэр адэкIи игъэгуфIэну.
ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ КъБКъУ-м щыIэ советым и унафэщI ГубэщIыкI Жантемыр еджапIэм и егъэджакIуэхэми студентхэми Iуэху дахэмкIэ ехъуэхъуащ икIи и псалъэм къыхигъэщащ Пащты Герман хуэдэ художник-хэр республикэм дяпэкIи къыщIэувэну зэрыщыгугъыр.