Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту республикэм щыпащэ наркотикхэм зэрыпэщIэт лэжьыгъэм. ЕджакIуэхэм щахуэзэкIэ, топсэлъыхь наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ щхъухьхэмрэ фIым узэрыхуамышэм, диным теухуа егъэлеиныгъэмрэ терроризмэмрэ гузэвэгъуэ куэд къызэрыхэкIым, — къет КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Апхуэдэ зэIущIэ иджы щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №31-мрэ гимназие №14-мрэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэм, Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм, Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым, Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм, Урысей МВД и къалэ Управленэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр тепсэлъыхьащ наркотикхэкI зэпхьэлIэ, абы зыдебгъэхьэх зэрымыхъунум, абы кърикIуэну гугъуехьхэм, щIэпхъаджагъэ хьэлъэм ухуишэнкIэ зэрыхъунум.

IэщIагъэлIхэм еджакIуэхэр къыхураджащ я узыншагъэр яхъумэну, жылагъуэм хуэщхьэпэн цIыху жыджэр къахэкIыну зэрагуапэри жраIащ.
«Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» Iуэхум пащэ.