«Жан» литературэ хасэм хэтхэмрэ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и администрацэмрэ Усыгъэм и дунейпсо махуэм къызэрагъэпэща а зэхыхьэ дахэм а щIыналъэм зы-щызыгъэпсэхухэр, школакIуэхэр, усыгъэр фIыуэ зылъагъухэр кърихьэлIат. 60 гъэхэм утыку ихьа тхакIуэхэм бгыхэм, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм, гъатхэм, лъагъуныгъэм теухуауэ я Iэдакъэ къыщIэкIахэрщ къызэджар.
«ТхакIуэ цIэрыIуэхэм я усэхэр езыхэм фIыуэ ялъагъуу щыта бгы щыгум щыдгъэIуащ, абыкIэ а цIыху гъэщIэгъуэнхэм яхуэтщI пщIэр къэдгъэлъэгъуауэ къысщохъу», — жеIэ проектым и унафэщI, «Горянка» газетым и редактор нэхъы- щхьэ Къаныкъуэ Заринэ.
Кулиев Къайсын и усэхэмкIэ пшыхьыр къызэIуахащ щIыналъэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэу Къумыкъу Мурат, Байсултановэ Инарэ, Джаппуевэ Заирэ, Пархоменкэ Юлие сымэ. Жьэгум деж абыхэм щагъэлъэгъуа теплъэгъуэ цIыкIур пшыхьым лъабжьэ хуэхъуат. Кулиевым и усэхэм школакIуэ цIыкIухэри къеджащ.

Яропольский Георгий и творчествэм теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ журналист Байсиевэ Марзият. Ахмадулинэ Бэллэ и тхыгъэхэм яхэлъ мэгъу къарум ехьэлIауэ щытащ «Жан» хасэм хэт Елоевэ Еленэ и къэпсэлъэныгъэр.
Высоцкий Владимиррэ Визбор Юрийрэ Iуащхьэмахуэ лъапэ щатха усэ къыхэхахэм абыхэм ди щIыналъэм хуаIа лъагъуныгъэ иныр къыщыгъэлъэгъуат. «Горянка» газетым и корреспондент Битокъу Маринэ а IэдакъэщIэкIхэм яхэлъ къару иныр зыхэпщIэу къеджащ усэхэм.
Къэшэж Иннэ теухуауэ Къаныкъуэ Заринэ къэпсалъэри абы и усэхэри игъэIуащ. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэ КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкIхэм дахащэу къахуеджащ къызэхуэсахэм.
А зэхыхьэ гуапэм кърагъэблэгъат Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ усакIуэ Ахматовэ Любовь. Ар зэрытхэр балъкъэрыбзэщ, Къаныкъуэ Заринэ — адыгэбзэщ. Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ яку дэлъ зэныбжьэгъугъэ пэжым и нэщэнэу а усакIуэхэр я тхылъхэмкIэ зэхуэгуэпащ.

ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщащ лъэпкъыбзэхэмкIэ тха литературэр псэун, Iун зэрыхуейр, къыдэкIуэтей щIэблэм ар фIыуэ зэрегъэлъагъупхъэр. КъызэгъэпэщакIуэхэм я мурадщ апхуэдэ зэхыхьэхэр дяпэкIи Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэрагъэпэщыну.

 


Тарим Алисэ