Ар ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэ, телевиденэм и лэжьакIуэхэу Сердюков Станиславрэ Аттаев Азноррэ. Концертым ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрес­сым хэтахэр, гъунэгъу щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэхэр, ди зэ­къуэтыныгъэр, зэкъуэшыныгъэр нэхъри ягъэбыдэн ­му­радкIэ хэкум къекIуэлIэжахэр.
Музыкэ театрым утыку къыщрахьащ адыгэхэм къыддекIуэкI Iэмэпсымэхэр, лъэпкъ фащэхэр, Iэщэхэр, художник цIэрыIуэхэм нарт лIыхъужьхэм я сурэтхэр къыщагъэлъэгъуа лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Концертым и пэ къихуэу, Лъэпкъ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кан­дидат Накуэ Феликс къе­кIуэ­лIахэр хигъэгъуэзащ адыгэ цIы­хухъу, цIыхубз ­фащэхэм, Iэщэхэм, хьэп­шыпхэм, ижь-ижьыж лъандэрэ ахэр лъэп­къым къызэрыддэгъуэгуры­кIуэм, абы­хэм ди гъащIэм къыгуэхыпIэ зэрамыIэм.

Пшыхьыр езыгъэкIуэкIахэм жаIащ адыгэ лъэпкъым гъуэгуанэ гугъу къикIуами, и хабзэр, и бзыпхъэр, и бзэр, и нэмысыр зэрихъумэжар. Абыхэм кърихьэлIахэм зы­хуагъэзащ блэкIам имыгъэнэщхъейуэ, къэкIуэнум хуэла­жьэу, ди бзэмрэ хабзэмрэ тхъумэжу, ди лъэпкъ жыгым тхьэмпэщIэ къы­пыкIэ фIэ­кIа, и къуэпсыр мыгъуу, къикIуа илъэс мин бжыгъэм къыпищэу адыгэ лъэпкъыр псэуну хъуахъуэу.

Iупхъуэр зэрызэIуахыу, сценэм къыщыхутащ адыгэ фащэ екIур къызыщыпс щIалэ пщыкIутI, адыгэ лIакъуэ 12-м я дамыгъэу. Абыхэм ящыщ зыт ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Хьэмыр- зэ Ахьмэд. ГуфIэгъуэ пшы­хьым зыкърезыгъэхьэлIахэм ар гупсэхуу къахуе­-джащ Бемырзэ Мухьэдин и «Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI» усэм. Маргъущ Тамерлан гъэ­хуауэ къеджащ «Сэ сыадыгэщ!» усэм. «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гупым «Хъуромэ» теплъэгъуэр удихьэхыу игъэзэщIащ.

«Фи пщыхьэщхьэ фIыуэ, ныбжьэгъу лъапIэхэ, ди ­къуэшхэ, ди шыпхъухэ, ди хьэщIэхэ! Нобэ ди республикэм щохьэщIэ хамэ къэралхэм къикIыжа ди лъэп­къэгъухэр, гъунэгъу щIы­пIэхэм щыпсэу адыгэ­хэр. Хамэ къэрал зыбжанэм щыщ адыгэхэр нобэ дызэ­зышэлIа щхьэусыгъуэхэм хохьэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) и зи чэзу XII Зэхыхьэшхуэр. Ди зэкъуэ­шыныгъэр адэкIэ зыгъэ­быдэхэм Тхьэр арэзы къыф­хухъу! Абы къыщащта уна­фэхэр зыгъэзэщIэн, къызы­хэкIам хуэпэжын, гъунэгъу лъэпкъхэм ядекIуэкIыфын, фызэрыс щIыналъэм и пщIэр, и нэмысыр, адыгагъэр зыIыгъыжын Тхьэм дищI.

ДАХ-м къыщащта унафэхэр дэнэ щIыпIи щыпсэу адыгэхэм яхуэмахуэн, фIы куэд къытхудэкIуэн Тхьэм ищI. Дызыгъэнэщ­хъеин къытхэмыкIыу, лъэп­къыр мылъэпэрапэу, щыуахэм къедгъэгъэзэжу, ны­къусаныгъэхэр дгъэзэкIуэжу, ди щIэблэр тхъумэжу, ди зэкъуэшыныгъэр нэхъри дгъэбыдэу дызэбгъэдэтыну Тхьэм жиIэ!», — жиIащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Адыгэхэм ди махуэшхуэм теухуа пшыхьыр щIэщы­гъуэу ирагъэкIуэкIащ. Ар ягъэдэхащ республикэм и уэрэджыIакIуэ нэхъыфIхэм ящыщхэу Нэхущ Чэрим, Сокъур Ольгэ, Тхьэгъэлэдж Светланэ, ХьэхъупащIэ Амырхъан, Бэрэгъун Ма­рианнэ, ДыщэкI Артур, Жабоевэ Замирэ, ЦокIыл Азэ­мэт, Хьэкъул Оксанэ сымэ, «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гупым, «Тэрч къэзакъхэр» ансамблым, «Шагъдий» сабий къэфакIуэ гупым. Концертым щыIуащ адыга­-гъэм, анэдэлъхубзэм теухуа усэхэмрэ уэрэдхэмрэ. Хьэ­мырзэ Ахьмэд лъэп­къым хуэгъэза и хъуэхъу дахэм къыкIэлъыкIуа удж хъу­рейм­кIэ пшыхь гуапэр зэ­хуа­щIыжащ, адыгэхэр щыпсэу жэнэт щIыналъэм уэрэ­дымрэ къафэмрэ щытепщэну къыхураджэу.

 

ТекIужь Заретэ