Зэпеуэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъыну абы кърихьэлIат Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ «Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм и тхьэмадэ Ащхъуэт Анзор, «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Жылэгъащтэ Хьэчим, «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм и унафэщI Борэ Аскэр сымэ.

Зэпеуэм къекIуэлIат 9-11-нэ классхэм щеджэу еджакIуи 160-рэ. Хасэр зэрылэжьам илъэсихым къриубыдэу тхыгъэ зэпеуэм къыхыхьэхэм я бжыгъэм зыхэпщIэу зэрыхэхъуар, абыкIи зэрыгушхуэр къыжиIащ зэIущIэр къызэIузыха, Адыгэбзэ Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Мурат.

«ГурыфIыгъуэщ икIи гугъэ къозытщ мыпхуэдиз адыгэ сабий гуп адыгэ Iуэху зэдыхэту плъагъуныр. Абы къегъэлъагъуэ ди егъэджакIуэхэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щIэблэр хуегъэджэным гулъытэшхуэ зэрыхуащIыр. Дыщогугъ нобэрей лэжьыгъэр ди щIэблэм я лъэпкъ гупсысэр нэхъ куу хъунымкIэ хуэщхьэпэну», — жиIащ абы.

Мы гъэм Хасэм иригъэкIуэкIа зэпеуэр адрейхэм къащхьэщыкIыу щытащ. Ипэ илъэсхэм темэр иратрэ тхыгъэр ятхыу щытамэ, иджы къызэгъэпэщакIуэхэм еджакIуэхэм я пащхьэ фIэщыгъэ зимыIэ сурэт теплъэгъуищ иралъхьат, абыхэм языхэз къыхахыу я тхыгъэр абы траухуэн хуейуэ. Сурэтхэр теухуат зэгурыIуэны- гъэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм, интернетым цIыхум и гъащIэм щиубыд хъуа увыпIэм.

Тхыгъэхэр дяпэкIэ къэпщытакIуэ гупым я пащхьэ иралъхьэнурэ, абы къыхэжаныкIхэри, ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэри ягъэлъэпIэнущ.