Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу а зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разият, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Болэт Арсен, телевиденэм и редактор Коломийцев Владислав, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент ТекIужь Заретэ, «Заман» газетым и корреспондент Кульчаевэ Зульфия, «Баксан» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къунаш Розэ сымэ.
Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм щэкIуэгъуэм и 13-м зыщрагъэплъыхьащ федеральнэ министерствэхэм, телекомпание нэхъыщхьэхэм, газетхэм я редакцэхэм, агентствэхэм. Апхуэдэу журналистхэр а махуэм ирагъэблэгъащ Журналистхэм я Унэ Нэхъыщхьэм щекIуэкIа зэхыхьэ, лекцэ, мастер-класс, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэм.

Журналистхэм я Унэ Нэхъыщхьэм къыщызэрагъэпэща зэхыхьэхэм щытепсэлъыхьащ журналистикэм и Iуэху зэIумыбзхэм, ахэр гъэзэкIуэжыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я пщIэр къэIэта зэрыхъунум, нэгъуэщIхэми. Абы Iэ щыщIадзащ Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр Польшэм, Абхъазым, Кипрым, Узбекистаным, Монголием, Корее Ипщэм я журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм зэрадэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэхэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, 2019 гъэм ягъэлъэпIэнущ Урысеймрэ Китаймрэ дипломатие зэхущытыкIэхэр зэрызэтраублэрэ илъэс 70 зэрырикъур. Китайм и лIыкIуэ Сяохань Ху къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр адэкIи зэдэлэжьэну, щIыналъэхэм къыщыхъу хъыбархэмкIэ зэрызэхъуажэм дяпэкIи зрагъэужьыну гугъэ зэраIэр.

Журналистхэм я Унэм юбилей гъэлъэгъуэныгъэ купщIафIэ къыщызэригъэпэщат УФ-м щIыхь зиIэ и журналист, УФ-м и Журналистхэм я ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и псапащIэ фондым и унафэщI Яковлевэ Идэ. Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и уставхэм, положенэхэм, программэхэм, хабзэхэм, тхылъхэм къадэкIуэу, выставкэм хагъэхьат зэгухьэныгъэм и съездхэм, IэнатIэм и лэжьыгъэм, семинархэм, зэIущIэхэм теухуауэ газетхэм урысыбзэкIэ, хамэ къэралыбзэхэмкIэ къытехуа тхыгъэ купщIафIэхэр, журналистикэм и тхыдэр къыщызэщIэкъуа лэжьыгъэхэр.

Илъэс 50-м щIигъуауэ журналистикэм хуэлажьэ Яковлевэ Идэ жиIащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ветеранхэм махуэшхуэхэр къахузэгъэпэщынымкIэ, ягъэлъэпIэнымкIэ ар зи унафэщI псапащIэ фондыр зэрадэIэпыкъур, СССР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтымрэ Боровскэм и саугъэтымрэ зыхуагъэфэща журналист 40-м я цIэхэр илъэситIкIэ узэIэбэкIыжмэ зэрызэхуихьэсыжар, зи IэнатIэм пэрыту хэкIуэда журналистхэм ятеухуа тхылъ иджыпсту зэригъэхьэзырыр.