Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэу Къаншокъуэ Хьэлимэт, Мэкъушэ Расмие, ОГИБДД-м и инспекторхэу Борисовэ Аннэ, Уэртэн Валерий сымэ, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ Ету Заирэ ящIыгъуу къызэрагъэпэщащ «Хабзэм хэгъэгъуэзэн» «стIол хъурей».

НыбжьыщIэхэр псалъэмакъым жыджэру хэтащ икIи хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэм, иджырей законодательствэм и мардэхэм, хабзэм ебэкъуахэм яхь жэуаплыныгъэхэм ехьэлIауэ зыщIэупщIахэм теухуауэ къратыжа жэуапхэм яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ. КъызэгъэпэщакIуэхэм ахэр къагъэгугъащ апхуэдэ зэIущIэхэм адэкIи къыпащэну.

 

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ