Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щагъэунэху пасэу къыпыкIэ жыг хадэхэр зехьэнымкIэ къэрал программэр икIи абы и лъэныкъуэкIэ ди щIыналъэр Урысейм щы­пэ­рытщ.

Мы IэнатIэм и инфраструктурэм хуабжьу зиужьащ икIи абы хеубыдэ жыгыщIэхэр гъэкIыныр, жыг хадэхэм къыщагъэсэбэп бетон пкъохэр, жыгхэр уэм щызыхъумэ хъы- хэр, пхъэщхьэмыщхьэ зралъхьэ пластик ашычхэр къыщIагъэкIыныр. Апхуэдэу республикэм куэду щаухуэ иджырей пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэхэр.

2014 гъэм Къэбэдей-Балъкъэр ­Республикэм жыг хадэу гектар мин 12,8-рэ иIэу щытамэ (абыхэм ящыщу гектар мини 3,3-р пасэу къызыпыкIэ жыг хадэу) 2018 гъэм абыхэм я бжыгъэр гектар мин 19,8-м нэсащ икIи абыхэм я зэхуэдитIым щIигъур гектар мини 10,8-р пасэу къызыпыкIэ жыг хадэхэрщ.

2014 гъэм промышленнэ жыг хадэхэр хозяйствэ 72-м яIэщIэлъу щытамэ, дызэрыт илъэсым жыг хадэхэр зехьэным йолэжь хозяйствэ зэ­мы­лIэу­жьыгъуэу, цIыху щхьэхуэу 370-рэ.


КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ
и министерствэ.