КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Журналистхэм я зэгу­хьэныгъэмрэ къызэрагъэ­пэщащ «2018 гъэм и жур­налист лэжьыгъэ нэхъыфI» республикэ зэпеуэр.

Зэпеуэр мы унэтIыныгъэхэмкIэ ирагъэкIуэкI: «Печать тхыгъэ нэхъыфI», «Интернет тхыгъэ нэхъыфI», «Телепрограммэ нэхъыфI», «Радиопрограммэ нэхъыфI».

Комиссэм хэтхэм къапщы­тэнущ унэтIыныгъэ къэс­ ягъэхьа лэжьыгъэ нэхъыфI­хэр.

Зэхьэзэхуэм хэтыну ирагъэблагъэ КъБР-м и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я творческэ лэжьакIуэхэр, 2018 гъэм щIышылэм и 1-м щыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 15 пщIондэ зи тхыгъэхэр газетхэмрэ журналхэмрэ къы­техуахэр, зи теленэтын, радионэтынхэр эфирым кIуа­хэр.

Зэпеуэм теухуа хъыбархэм нэхъ зыубгъуауэ зы­щы­хэвгъэ­гъуазэ хъунущ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и сайтым щиIэ «Зэпеуэхэр» Iыхьэм.

Тхыгъэхэр 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 28 пщIондэ ­КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэ­ныгъэм евгъэхь ­хъунущ (Налшык къалэ, ­Лениным и цIэр зезыхьэ проспект, 5, 5 къат, пэш №507-м е мы электрон ­пощтым: raziatkaI9@mail.ru). УпщIэ зиIэхэр фып­салъэ ­хъунущ мы телефонымкIэ: 89287241270 — Шаваевэ Разият.