Зэпеуэм хиубыдэу абы хэтхэр яIущIащ республикэм и школ-интернатхэм щеджэхэмрэ нэхъ хуэмыщIа унагъуэхэм щыщ сабийхэмрэ. Зэпеуэм щIимыдзэ щIыкIэ абы хэтхэм хуаIуэтащ сабийхэм яхуэгъэза къэрал политикэм и мыхьэнэр, унагъуэхэр гугъуехьхэм хэмыхуэн папщIэ лэ-жьыпхъэхэр.

ЩIалэгъуалэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ УФ-м и Президентым и деж «Сабийхэм ятеухуа илъэсипщI» социальнэ программэр гъэзэщIэнымкIэ щыIэ зэзыгъэуIу советым хэт, психологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Семья Галинэ. Абы зэрыжиIамкIэ, мы Iуэхур хуэунэтIащ щIалэгъуалэр социальнэ къалэнхэр дэгъэкIыным, гугъуехь пыухыкIахэм хэхуа ныбжьыщIэхэм защIэгъэкъуэным хуэгъэсэным.

Зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курыт IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэу егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, мэкъумэш хозяйствэм, информатизацэм, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным, ухуэныгъэм, туризмэм, промышленностым, сатум папщIэ IэщIагъэлIхэр зыгъэхьэзырхэр.


КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.