Билял Махов
Махуэ Билал утыку къохьэж

Нэгъабэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп джэгухэм иужькIэ иджы япэу утыку къихьэжащ дуней псом щэнейрэ и чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ ­Билал. Ар хэтащ Грознэм и «Колизей» спорт-холым жэпуэгъуэм и 7-м щыIа «Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» дунейпсо зэхьэзэхуэм.

Турнир по ММА «Айкол» выявил файтеров для рейтинга  Sherdog.com
Адыгэ щIалэм и дыщэ бгырыпхыр

Грознэ къалэм дэт «Колизей» спорт уардэунэм шыщхьэуIум и 19-м ще кIуэ кIащ ММА спорт лIэужьыгъуэм и зэ хьэзэхуэ нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу мы гъэ махуам къалъытэр. Ар трагъэхуат Шэ шэным и япэ президент Кадыров Ахъмэт-хьэжы къызэралъхурэ илъэс 66-рэ щрикъум.