Кабалой Заур къихьащ «дыщэ» медаль Урысей сборнэм щхьэкIэ Дунейпсо чемпионат екIуэкIам щIалэгъуалэхэм щхьэкIэ - къитащ Спортивнэ банэ зезыгъуак1уэ федерацэм и сайтым.

Къэбэрдей-балъкъэр бэнэн школым и гъэсэн Кабалой Заур, илъэс 20 хъум къихьащ дыщэ медаль греко-римскэ банэнымкIэ 60 кг зи хьэлъагъхэм къыхэкIыу. Чемпионытыр здекIуэкIар Паттае (Тайланд) деж, банэным хэтахэр щIалэгъуалэ защIэт. Заур тхуэрэ къихьащ утыкум банэну, тхуэми текIуащ.

 

ПсынщIэу и Iуэхур зэфIэкIакъым Заур цIэрыIуэ хъуным папщIэ. Япэ къыщиувам ебэнащ Маирбек Данинбеков Къэзэхъстаным щыщ, абы щыгъуэ зыри хузэфIэкIакъым ди щIалэм. ЕтIуанэми ещанэми Заур хузэфIэкIащ и лъэныкъуэмкIэ иригъэзыну текIуэныгъэр - 0:2, 3:0, 1:0. ИтIанэ Зэур ифIэщу текIуащ Тагий Ровшан Азербайджаным щыщым - 5:0, 1:0. Абы яужь текIуэну лъэкIыныгъэ зыри имыIэу къигъэнащ Польшэм щыщ шIалэр Якъуб Серковский - 7:0, 5:0.

Полуфиналым щыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэр ебэнащ Тыркум къикIа щIалэм - Энес Башар, икIи къыфIихьащ текIуэныгъэр - 1:0,1:0. Финалым щыгъуэ Заур хуэзащ Ираным щыщ спортсмен Рамин Тагерисартанга, абыми къыIэщIихащ текIуэныгъэр - 2:0, 1:0.