Бакуу деж екIуэкIащ дунейпсо чемпионат, греко-римскэ банэнымкIэ щIалэгъуалэхэр здызэхуэсахэм. Абы щыгъуэ "дыжьын" медаль хилъхьащ Урысей сборнэм и зэхуэхьэсыпIэм  Къэбэрдей Балъкъэрым щыщ щIалэм - Адыгэунэ Маирбек, жиIащ Адыгэ щIэныгъэм и фонд "Адыги" Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэм. ЕтIуанэ увыпIэ къихьащ Маирбек 76 кг. зи хьэлъагъхэм къахэкIыу.

Маирбек финалым къикIащ зыпэщIэувахэр яужькIэ къигъанэри. ИкIэм щыбэнам Маирбек пэщIэхуащ Азербаиджаным щыщ щIалэм - Ислам Аббасов - Европэм и ЗэпэщIэувэныгъэ 20I2 екIуэкIам и текIуэныгъэ зыIыгъым.

Куэдрэ бэнащ Маирбек, гугъу ехьащ, икIэм и кIэжым япэ увыпIэр къыхуигъэнащ Азербайджаным я спортсменым, дыжьын медаль къихьри. Мы зэпэщIэувэныгъэр Маирбек и дежкIэ япэ текIуэныгъэу аращ. Абы къыхэкIкIэ жыпIэ хъунущ етIуанэ увыпIэри фIыдыдэу бэнэн щIэзыдза щIалэмрэ и зыгъасэмрэ щхьэкIэ.