Тхьэмахуэ кIуам  Босния и Герцеговина щекIуэкIфщ Европэм и запеуэныгъэ греко-римскэ банэкIэмкIэ. Тэрч районым щыщ Ганибов Ауэс къихьфщ дыщэ.

- Сытхуэдэ мурад иIу зэпеуэныгъэр щIэвдза?

— ТекIуэныгъэр къэтхьыну мурад диIэу дежьащ. Ар къыдэхъулIащ.

- Дауэ къыщыхъуа Ауес зэпеуэныгъэр?

Ауеси дэри хуабжьу дыаразы. Мы гъэм Европэм и чемпионатыр къэтхьыну ди мурадт. КъухэрысщыхъумкIэ ар къехъулIaщ.

- Иджы сыт фи мурадыр?

Мазэ къакIуэм дуней зэпеуэныгъэ екIуэкIынущ. Абы дыхэхуэну дыхуейщ. Иджы Сборнэм и нэхъыщхьэхэм унафэ къыдахым дожьэ.