Къызэдэжэныгъэрм хэтхэр Азау, Балкбаши, Кыртыкауш жыхуаIэ бгы щхьэдэхыпIэхэм блэжынущ.

Япэрауэ Эльбрусыр  Европэм и лъагапIэщ, ара а щIыпIэр къыщIыхэтхар. — жаIащ къызэгъэпэщакIуэм.