Манаслу Iуащхьэр узыдэкIуеину нэхъ гугъу дыдэхэм ящыщ зыщ. Абы и лъагагъыр метр 8156-м нос. Ар ехъулIэныгъэкIэ къызэринэкIыфащ ди лъахэгъу бзылъхугъэм.

«7 вершин» клубым и экспедицэм хэту Мэзыр Гималайм хыхьэ Iуащхьэм и щыгум фокIадэм и 28-ми пщэдджыжьым нэсащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныпыр абы щыхитIащ. Махуэ зыбжанэ ипэкIэ ардыдэр къехъулIащ ди республикэм щыщ Аккаев Азнаури.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Мэз Каринэ дуней псом щынэхъ лъагэ дыдэ Эверестым 2011 гъэм дэкIащ. Урысей Федерацэм щыщу ар иджыри къэс къызэхъулIар цIыхуитху къудейщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинист-къегъэлакIуэ Ольмезов Абдулхьэлыми яхэту.