Къэралымрэ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэмрэ я дзюдоист нэхъ лъэщхэр фокIадэм и 16 — 19-хэм щызэпэщIэтащ Урысейм дзюдомкIэ и федерацэм и зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэм. «Гладиатор» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIа чемпионатым къыщалъытащ спортсменхэм я щхьэзакъуэ зэфIэкIхэри гуп къыхэхахэм яйри. Я хьэлъагъ елъытауэ спортсменхэр гуп 16 гуэшауэ щытащ.

ЗэпэщIэтыныгъэм кIэлъыплъащ чемпионатым и пэ къихуэу тренерхэм егъэджэныгъэ семинархэр ядригъэкIуэкIыну Налшык къэкIуа, Урысейм дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и менеджер нэхъыщхьэ Гамбэ Энциорэ командэм и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбийрэ. Къэралпсо чемпионат нэужьым абыхэм зэхагъэувэнущ къыкIэлъыкIуэ дунейпсо зэпеуэхэм кIуэну командэр.

Чемпионатым и япэ махуэм цIыхухъухэм я деж нэхъ лъэщхэр щызэхагъэкIащ зи хьэлъагъыр килограмм 60, 66-м нэблагъэхэм. ЦIыхубзхэм я деж зэпэщIэтыныгъэхэр щекIуэкIащ зи хьэлъагъыр килограмм 70-м, 78-м нэблагъэм, 78-м щIигъухэм я гупхэм. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм япэ махуэм медаль къахьакъым.

Къэралпсо чемпионатыр къыщызэIуахым абы и хьэщIэ лъапIэхэу щытащ Урысейм и командэ къыхэхам и менеджер нэхъыщхьэ Гамбэ Энцио, дзюдомкIэ олимп чемпионхэу Мудрэн Беслъэнрэ Хайбулаев ТIэхьиррэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ олимп чемпионхэу Хъущт Аслъэнбэчрэ Къардэн Муратрэ, Олимп Джэгухэм къыщыхэжаныкIахэр, Урысейм дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэхэу Тау Хьэсэнбийрэ Макаров Виталийрэ.

Чемпионатым и етIуанэ махуэм цIыхухъухэр килограмм 73-рэ, 81-рэ, цIыхубзхэр килограмм 57-рэ, 63-рэ зи хьэлъагъ гупхэм щызэхьэзэхуащ.
Ким Руслан и гъэсэн Бабыгуей Олег (кг 73-рэ) щыбэна гупым ещанэ увыпIэр къыщихьащ. Жэз медалым щхьэкIэ зэпэщIэтыныгъэм ар щефIэкIащ Воронеж областым къикIа Ломидзе Лашэ.

Апхуэдэу «жэзыр» зыIэригъэхьащ зи хьэлъагъыр килограмм 81-м нэблагъэхэм я гупым щыбэна Хьэбэчыр Мурат. Иужьрей зэIущIэм абы хигъэщIащ Челябинск областым щыщ Ярцев Денис. Ди спортсменыр егъэхьэзыр Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Емкъуж Мухьэ-мэд.
ФокIадэм и 18-м «Гладиатор» спорт комплексым щызэхьэзэхуащ нэхъ хьэлъэ дыдэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къамбий Аслъэн а зэпэщIэтыныгъэм дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ. Килограмми 100-м щIигъухэм я гупым и финал зэIущIэм и иужьрей секундхэм ар къыхигъэщIащ Мэзкуу къикIа Башаев Тамерлан.