Урысей Федерацэм, Узбекистаным, Къыргъызым, Къэзахъстаным, Тыркум, Европэм я командэ къыхэхахэр, «Ахъмэт» шэшэн клубым и бэнакIуэхэр зыхэта зэпеуэр ­хуабжьу удэзыхьэх хъуащ.

Ди къэралым и цIэкIэ утыку ихьа Махуэ Билал килограмми 125-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж хъарзынэу зыкъы­щигъэлъэгъуащ. ЯпэщIыкIэ абы хигъэщIащ Европэм и командэ къыхэхам щыщ Баран Роберт. КъыкIэлъыкIуэу ефIэкIащ Узбекистаным къикIа Модзманашвили Давит.
Зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар щыхуэзащ ди лъахэгъу Къущхьэ Мурадин зыхэт «Ахъмэт» клубым икIи абы къыпикIуэтри, етIуанэ увыпIэр иубыдащ.

«Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» зэхьэзэхуэмкIэ Махуэ Билал утыку къихьэжащ. Жэпуэгъуэм и 25-27-хэм ар хэтынущ Мэзкуу щекIуэкIыну «Нусуев Шевалье и мемориал» ­дунейпсо зэпеуэм.