Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуахэм зы Iэмали яримыту текIуэныгъэр къафIэзыхьа Урышыр кIэух зэIущIэм щыхуэзащ хэгъэрейхэм я лIыкIуэ Баторов Тимур.

Бжыгъэр 11:0-м хуэкIуэу адыгэ щIалэр хуабжьу и хьэрхуэрэгъум зэрефIэкIыр наIуэ хъуа нэужь, зэпэщIэтыныгъэм хухаха зэманыр и кIэм нэмыс щIыкIэ, судьяхэм текIуэныгъэр Урыш Ан- зор къыхуагъэфэщащ. Зэхьэзэхуэм къриубыдэу ди лъэпкъэгъум иригъэкIуэкIа зэIущIиплIми псоми зэхэту 36:2-уэ щытекIуащ.

Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп джэгухэм иужькIэ япэу утыку къихьэжа Джэду Iэниуар и Iуэхур нэхъ зэкIэлъымы-кIуэ хъуащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 79-м нэблагъэхэм я гупым щригъэкIуэ- кIа япэ зэIущIэм 11:0-у щытекIуа пэтми, абы фэбжь зэрыщигъуэтам и зэранкIэ ар зэхьэзэхуэм къыхэкIын хуей хъуащ.

 

Жыласэ Замир